Tiedoksi

 

Kalvola-Seura r.y.

 

Kalvola-Seura perustettiin v. 1950 ja se toimi ansiokkaasti kymmenen vuotta. Päivitetyn tiedon puuttuessa yhdistys poistettiin rekisteristä. Kiinnostavan menneisyyden tavoitat Historia -osiostamme.

 

Seura rekisteröityi uudelleen v. 2010 toimimaan tarmokkaasti kotipitäjämme arvojen säilyttämiseksi ja kotiseututyön kehittämiseksi.

 

Seuran osoite: 

 

Pyölintie 6

14500 Iittala

 

 

 

Kalvola-Seura ry:n SÄÄNNÖT

 

 

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kalvola-Seura r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki ja toimialue Kalvolan pitäjä.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • herättää kotiseudun väestössä elävää mielenkiintoa, lisätä kotiseututietoutta ja harrastusta Kalvolan menneisyyteen

  • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen vaalimista

  • tukea kotiseudun monipuolista kulttuuria

  • edistää kulttuuri- ja elinympäristöjä

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä

  • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa

  • harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa

  • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä

  • tekee yhteistyötä alueen kylä- ja asukasyhdistysten, seurakunnan ja muiden järjestöjen kanssa kansanperinteen tallentamiseksi sekä Kalvola päivien ja  kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi

  • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakuntaliiton, sekä aluejärjestöjen kanssa

Jäsenistö

Varsinaisiksi jäseniksi pääsee jokainen kotiseutu- ja kulttuurityöstä kiinnostunut. Varsinaisina jäseninä voi olla yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia julkisyhteisöjä sekä yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyviä yhteisöjä, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoituksia. Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannattajajäseninä yhdistyksen hyväksymiä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen yhdistyslain 14 §:n mukaisesti.

 

Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joissa syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa,

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,

4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,

5. päätetään äänivaltaisen edustajan ja varaedustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen,

6. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää, ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa

1 valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,

4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,

5.päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

6.hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,

7.valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,

8.päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä

9.valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle,

10.valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkistamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,

11.pääteään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,

12. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää, ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset

 

Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 10-15 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on kolmannes erovuorossa vuosittain. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtaja voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

 

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai vaarapuheenjohtajan sekä vähintään viiden jäsenen ollessa läsnä.

 

Nimenkirjoittajat

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

 

11§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

 

12§

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

14§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

15§

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

 

© Kalvola-Seura 2010